post

NfNs Årsmøte 2023

Kategori

Årsmøter

Sist endret: 16. juni 2023


Styret i NfN besluttet i styremøtet 06/2022 pr. 21. november 2022, at Årsmøtet 2023 skulle gjennomføres pr. mail og på tilsvarende måte som i de tre foregående årene. Erfaringene med gjennomføring av årsmøter pr. mail har vært gode. Oppslutningen om møtene, har imidlertid vært, tilsvarende som hva man erfarte med fysiske møter, forholdsvis lav. Tidligere årsmøter før pandemien, ble alltid gjennomført som fysiske møter, i kombinasjon med faglige temaer. Oppmøtet på fagdelen var bra, men likevel lavt for årsmøtedelen, da medlemmene ikke ønsket å prioritere denne.

Årsmøtets avstemming på de respektive beslutningssakene, ble gjennomført ved at hovedkontaktene i medlemsbedriftene var oppfordret til å gi sin bedrifts tilslutning (For) eller ikke (Mot), på de angitte beslutningssakene, på utarbeidet «Beslutningsdokument» som fulgte med invitasjonen.

Årsmøtet ble gjennomført i perioden 13. mars 2023 til 17. mars 2023 kl. 1600.

Følgende styre ble valgt for 2023:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge
Christian Dahl, Coor
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Tord Ekeland, Aker Solutions

Styreleder og nestleder:
Ifølge statuttene velger styret selv styreleder og nestleder. I konstituerende styremøte pr. 30. mars 2023, ble følgende styremedlemmer valgt som henholdsvis styrets leder og nestleder:

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold – Styrets leder
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge  – Styrets nestleder

NfNs valgkomite for 2023/2024:
Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Alain Clerambault, Norges Bank
Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting

NfNs revisor for 2023:
Tor Smidt Salvessen, Ahus

NfNs Administrasjon:
Line Bøe Skreosen – Koordinering og støtte til nettverkene, medlemskontakt og webside. LineBoe.Skreosen@multiconsult.no

Henning Verløy, RE FM Consulting – Administrativ leder, styresekretær, markedsaktiviteter og webside. post@nfn-fm.no

Vedlegg


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting