post

NfNs visjon og strategi 2021 - 2024

Visjon: «NfN er viktigste arena for beste praksiser innen FM i Norge»

 

NfNs strategi for å oppfylle visjonen

Utviklingen av FM som profesjonelt fagområde viser at det legges stadig større vekt på FMs strategiske betydning for ulike former for resultatoppnåelse i kjernevirksomhetene. Utover kostnader og økonomisk resultat er tilleggsverdier som medarbeidertrivsel, produktivitet, miljø og bedriftsprofilering vesentlige.
I tråd med dette vil NfN prioritere arbeidsmål på følgende fokusområder som ventes å ha strategisk betydning i medlemmenes virksomhet:

 • Forvaltning og bruk av bygg og eiendom
  NfN skal bidra spesielt til videre utvikling av fagområder innen bygg og eiendom som driftsmidler for kjernevirksomheten, og i andre servicefunksjoner til arbeidsmiljøene gjennom innsikt i beste praksis i medlemsorganisasjonene og andre miljøer.
 • Bruk av ny teknologi
  NfN skal samle og dele kunnskap om ny teknologi som kan underbygge medlemmenes strategiske FM-målsettinger. Nettverket har et potensial til å være avgjørende for den enkelte medlemsorganisasjons mulighet til å holde seg informert og oppdatert.
 • Premissgiverfunksjonen ved anskaffelse, ledelse og oppfølging av leverandører, interne eller eksterne
  NfN skal legge vekt på emner innen tjenestekvalitet, ressursbruk og riktige tilpassede anskaffelser av FM-tjenester i en utvikling hvor stadig flere tjenester kjøpes fra eksterne leverandører og hvor avhengigheten til leverandørenes fagkunnskap, beslutnings- og kontrollansvar øker. 

NfNs sentrale læringsarenaer

For å sikre leveranser og utvikling innenfor våre fokusområder, har vi følgende læringsarenaer:

 1. Interne, faglige nettverk
 2. Medlemsinformasjon
 3. Samarbeidsarenaer med nasjonale og internasjonale aktører

Innenfor disse områdene legges det vekt på utstrakt bruk av digitale løsninger, i god kombinasjon med lokale aktiviteter, når det er naturlig og mulig.

Aktivitetsmål på læringsarenaene følges opp gjennom en årlig rullerende handlingsplan.


1. Interne, faglige nettverk
Det skal legges vekt på arbeidsmiljøfaglige emner – fra bygningsrelaterte tjenester og areal-/interiørtilpasninger til ulike former for vertskapstjenester og miljøtiltak. Det skal være en balanse mellom operasjonelt, taktisk og strategisk fokus.

Innen rammene av NfNs strategiske arbeidsmål skal medlemmene tas med på råd ved valg av faglige emner i grupper og møter, eventuelt ved bruk av spørreundersøkelser.

For å sikre strategisk og markedsriktig utvikling, vil en i perioden løpende vurdere behov for endring av faggrupper, behov for nye eller sammenslåing eller nedleggelse av eksisterende. Sentralt i denne vurderingen vil være behovet for å dekke opp nye behov og etterspørsel innenfor begrepene «bærekraft» og «proptech».

Arbeidsformen i de interne nettverkene vil bli tilpasset digitale arbeidsplattformer og samarbeidsarenaer. Nettverkenes fagmøter skal i størst mulig grad gjøres tilgjengelige som telefon- og videomøter (Teams eller tilsvarende), supplert med lokale møter og aktiviteter, når det er mulig. Digitale løsninger skal bidra til bedre tilgjengelighet på faglig informasjon og utvikling for medlemsbedriftene.

Dokumenter og presentasjoner fra de faglige nettverksmøtene, gjøres tilgjengelig på de respektive nettverkenes sider på NfNs hjemmeside. Denne informasjonen er kun tilgjengelig for medlemmene.

 

2. Medlemsinformasjon – NfNs hjemmeside
NfN lanserte ny hjemme-/Webside høsten 2020, www.nfn-fm.no.

Hjemmesiden skal være en av de viktigste kanalene for informasjon til medlemmene våre. Vi skal legge aktuelle dokumenter ut på websiden på en lett tilgjengelig og innbydende måte og inspirere medlemmene til å bruke websidene ved å sende ut «teasere» med link eller henvisning til artikler/referater etc. Åpent tilgjengelig informasjon skal legges på menysider som ikke trenger pålogging.

Teknologien på websiden gir muligheter for å etablere diskusjonsforum. Styret skal sikre utvikling av hjemmesidens plattform for å legge til rette for dette og for annen relevant utvikling til nytte for medlemmene.


3. Samarbeidsarenaer – Eksterne arenaer
Styret vil primært konsentrere sitt arbeid og sine begrensede ressurser om NfNs arbeidsmål og selektivt vurdere initiativ til samarbeid med andre organisasjoner og nettverk som har tilsvarende eller supplerende faglige arbeidsmål. Det er en ambisjon at bidrag og impulser fra eksterne miljøer passes inn i en mer planlagt struktur.

Vi skal på tilsvarende selektivt grunnlag ha kontakter mot/delta i internasjonale relevante nettverk slik at NfNs medlemmer kan kobles mot arenaer for internasjonale kontakter på områder som er i tråd med deres strategier og som representerer nye og aktuelle faglige trender og endringer i markedet.