post

Norsk nettverk for Næringseiendom

Norwegian Real Estate and Facility Management Network

Hva er Norsk nettverk for Næringseiendom?

Norsk nettverk for Næringseiendom – NfN, er et faglig nettverk innen forvaltning, drift/vedlikehold og utvikling av næringseiendom med tilhørende service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten i eiendommene (FM – Facility Management).

Gjennom våre medlemmer og aktiviteter søker NfN å være den viktigste arena for beste praksiser innen FM i Norge. 

Med nettverk mener NfN en arena hvor medlemmene både kan finne fagstoff, tilegne seg kunnskap og selv bidra aktivt i erfaringsutveksling.

NfNs hovedformål er å bidra til en aktiv utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer mellom medlemmene, samt mellom medlemmene og andre relevante nettverk, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøer.

 

NfN Styret
Styret er nettverkets høyeste myndighet mellom Årsmøtene.

Styrets viktigste oppgave er å beslutte tiltak for å tilfredsstille NfNs hovedformål og å organisere nettverkets felles aktiviteter slik at besluttede tiltak kan oppnås. Styret skal videre sikre en god forretningsførsel i samsvar med organisasjonens formål, økonomiske forutsetninger og i tråd med krav til normalt god forretningsførsel.

For perioden 2023 består styret av følgende:

Styrets leder:
Trond A. Smogeli – Sykehuset Østfold HF

Styrets nestleder:
Trude L. Harneshaug – If Skadeforsikring Norge

Styremedlemmer:
Christian Dahl, Coor
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge
Tord Ekeland, Aker Solutions

 

 

Kontakt for generelle spørsmål

For mer informasjon vennligst ta kontakt med administrativ leder NfN, Henning Verløy.

Henning Verløy

Administrativ leder

Kontor:

+47 906 06 996