post

Norsk nettverk for Næringseiendom

Norwegian Real Estate and Facility Management Network

Hva er Norsk nettverk for Næringseiendom?

Norsk nettverk for Næringseiendom – NfN, er et faglig nettverk innen forvaltning, drift/vedlikehold og utvikling av næringseiendom med tilhørende service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten i eiendommene (FM – Facility Management).

Gjennom våre medlemmer og aktiviteter søker NfN å være den viktigste arena for beste praksiser innen FM i Norge. 

Med nettverk mener NfN en arena hvor medlemmene både kan finne fagstoff, tilegne seg kunnskap og selv bidra aktivt i erfaringsutveksling.

NfNs hovedformål er å bidra til en aktiv utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer mellom medlemmene, samt mellom medlemmene og andre relevante nettverk, organisasjoner og forsknings- og utdanningsmiljøer.

 

NfN Styret
Styret er nettverkets høyeste myndighet mellom Årsmøtene.

Styrets viktigste oppgave er å beslutte tiltak for å tilfredsstille NfNs hovedformål og å organisere nettverkets felles aktiviteter slik at besluttede tiltak kan oppnås. Styret skal videre sikre en god forretningsførsel i samsvar med organisasjonens formål, økonomiske forutsetninger og i tråd med krav til normalt god forretningsførsel.

For perioden 2021 består styret av følgende:

Styrets leder:
Trond A. Smogeli – Sykehuset Østfold HF

Styrets nestleder:
Trude L. Harneshaug – If Skadeforsikring Norge

Styremedlemmer:
Stian Carlsen, Coor
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Elisabeth Winter, A/S Norske Shell (Sluttet)
Bjørn Frivold, SAS FM

 

Kontakt for generelle spørsmål

For mer informasjon vennligst ta kontakt med administrativ leder NfN, Henning Verløy.

Henning Verløy

Administrativ leder

Kontor:

+47 906 06 996