post

NfNs Årsmøte 2022

Kategori

Årsmøter

Sist endret: 3. april 2022


Styret i NfN besluttet i styremøtet i januar 2022, at Årsmøtet 2022 skulle gjennomføres pr. mail og på tilsvarende måte som i 2020 og 2021. Dette grunnet restriksjonene som på det tidspunktet, var knyttet til Covid-19 pandemien. Selv om restriksjonene etter hvert ble endret og helt fjernet av myndigheten, var det og er det, stor smitte blant befolkningen. Flere bedrifter ønsket derfor fortsatt å begrense treff hvor smitten kunne spres blant bedriftenes medarbeidere. Styret konkluderte derfor med at det var riktig å opprettholde beslutningen om å gjennomføre årsmøtet for 2022 på tilsvarende måte som for de to foregående årene.

Årsmøtets avstemming på de respektive beslutningssakene, ble gjennomført ved at hovedkontaktene i medlemsbedriftene var oppfordret til å gi sin bedrifts tilslutning (For) eller ikke (Mot), på de angitte beslutningssakene, på utarbeidet «Beslutningsdokument» som fulgte med invitasjonen.

Årsmøtet ble gjennomført i perioden 14. mars 2021 til 18. mars 2021 kl. 1600.

Følgende styre ble valgt for 2022:
Trond Smogeli, Sykehuset Østfold
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge
Stian Carlsen, Coor
Anders Oswald, Telenor Real Estate AS
Bjørn Frivold, SAS
Merethe Dertz McKeighen, Nordea Norge

Styreleder og nestleder:
Ifølge statuttene velger styret selv styreleder og nestleder. I konstituerende styremøte pr. 31. mars 2022, ble følgende styremedlemmer valgt som henholdsvis styrets leder og nestleder:

Trond Smogeli, Sykehuset Østfold – Styrets leder
Trude Harneshaug, If Skadeforsikring Norge  – Styrets nestleder

NfNs valgkomite for 2022/2023:
Cathrine von Krogh, Arbeids- og Velferdsdirektoratet
Alain Clerambault, Norges Bank
Olav Egil Sæbøe, Pro-FM Consulting

NfNs revisor for 2022:
Tor Smidt Salvessen, Ahus

NfNs Administrasjon:
Kirsten Faye Jordan, KFJ Consulting – Koordinering og støtte til nettverkene, medlemskontakt og webside. kirstenfayejordan@gmail.com
Henning Verløy, RE FM Consulting – Administrativ leder, styresekretær, markedsaktiviteter og webside. post@nfn-fm.no

Vedlegg


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting