post

HMS organisert i FM – ikke i HR?

Kategori

Aktuelt

Sist endret: 18. november 2020


Sykehuset Østfold flyttet i 2014 totalansvaret for HMS fra HR til divisjon FM. Dette uvanlige grepet har gitt gode resultater innen mange målområder.

De fleste organisasjoner har i stab lagt sin HMS-enhet inn i en HR-avdeling. Ikke unaturlig – siden psykososialt arbeidsmiljø er en viktig del av HMS. Men det kan ta overhånd. Psykososiale forhold fikk tidligere en nesten altoverskyggende plass i HMS-arbeidet når en vet at HMS-lovgivningen i Norge består av 8 HMS-lover med forskrifter og et betydelig antall HMS-områder.

Etter flytting av fag- og systemansvar for HMS til divisjon FM kom helhetlig HMS, strategisk HMS-ledelse og andre områder høyere på agendaen. Eksempler er fysisk arbeidsmiljø, inneklima, ergonomi, kjemikaliesikkerhet, ytre miljø med avfall, energi og transport, grunnsikring og vold og trusler mot medarbeidere.

Divisjonen FM ved Sykehuset Østfold, har fag- og systemansvar på foretaksnivå for langt de fleste. HMS-områder merket gult i figuren under tilligger FMs ansvar. Å ha helhetlig fag- og systemansvar for HMS i foretaket er derfor ikke ulogisk. Kanskje noe å tenke på for din organisasjon?

Vi har satt helhetlig HMS på agendaen, forbedret opplæringstilbudet og brukt år på å sikre overholdelse av HMS-lovgivningen på alle områder. Det å få en helhetlig HMS-strategi hvor en synliggjør mål og resultater på flere HMS-områder tror vi har bidratt til bedre HMS-prestasjoner hos både linjeledere og stab, sier direktør FM Trond Smogeli. Nå prioriterer vi å gjøre internkontrollsystemer og verktøy optimalt enkle og brukervennlige for ledere, verneombud og andre.

Om du vil vite mer om våre erfaringer kan du kontakte Trond Smogeli, Trond.Smogeli@so-hf.no, eller HMS-sjef Terje Engvik, Terje.Engvik@so-hf.no, ved Sykehuset Østfold.

 


Henning Verløy

Administrativ leder – RE FM Consulting