Formål

NfN er et faglig nettverk innen forvaltning, drift/vedlikehold og utvikling av næringseiendom med tilhørende service og støttefunksjoner for kjernevirksomheten i eiendommene (FM - Facility Management).
De viktigste aktivitetsområder er faglig oppdatering og utvikling gjennom ulike former for erfaringsutveksling i faggruppemøter, temamøter, benchmarking/benchlearning og ad hoc prosjekter og samarbeidstiltak.

Med nettverk mener NfN en arena hvor medlemmene både kan finne fagstoff, tilegne seg kunnskap og selv bidra aktivt i erfaringsutveksling.

NfNs hovedformål er å bidra til en aktiv utveksling av informasjon, kunnskap og erfaringer mellom medlemmene, samt mellom medlemmene og andre relevante nettverk, organisasjoner, forsknings- og utdanningsmiljøer.

Som nettverk kan NfN ikke opptre som en høringsinstans i offentlige utredninger, og medlemmer som deltar i eksterne/offentlige fora kan ikke uttale seg på vegne av NfN men kun på vegne av seg selv/egen bedrift: NfN forvalter ikke medlemmenes synspunkter eksternt.

NfNs navn på engelsk er Norwegian Real Estate and Facility Management Network.

 

Medlemskap
Medlemmene skal primært være bedrifter og organisasjoner som er større eiere, leietakere og brukere av næringseiendom (industri-/kontorbygg, skoler, sykehus og andre formålsbygg).
Skriftlig søknad vedlegges informasjon om søkerbedriftens eller personens virksomhet og forventninger til medlemskapet.
Styret godkjenner eller avslår søknader om medlemskap, eventuelt uten begrunnelse.
Ved beslutning om opptak som medlem skal det vektlegges at medlemmet forventes å være en aktiv bidragsyter i erfaringsutvikling og ideskaping.
Enkeltpersoner kan tas opp som medlem etter begrunnet søknad og individuell vurdering av styret. Årskontingent er 10 % av ordinær kontingent.
Utdanningsinstitusjoner som er medlemmer kan gis tilbud om at studenter får delta i møteaktivitetene (faggrupper/temamøter) med forbehold om at deltagerantallet av praktiske grunner kan bli begrenset.

Bedrifter som har produksjon og leveranser av FM-tjenester («Facility Services») og FM-rådgiving som kjernevirksomhet kan ikke bli medlemmer i NfN. Ansatte i slike bedrifter kan normalt ikke opptas som enkeltmedlemmer.

Betalt årskontingent åpner for deltagelse og forventet bidrag i alle NfNs aktiviteter som er beskrevet i pkt. 1 Formål, uavhengig av medlemmets virksomhetsbakgrunn.
Det kan likevel være aktuelt. i særlige tilfeller, å organisere medlemsgrupper utfra spesielle behov under gjennomføring av nettverksprosjekter, eksempelvis benchmarking.
Økonomiske forpliktelser som eventuelt pådras i slike tilfeller avtales og gjøres opp mellom deltagende parter.

Styret kan etter individuelle vurderinger og vedtak vise enkeltpersoner spesiell oppmerksomhet i form av æresmedlemskap, for sin innsats og bidrag i NfN.

Styret
Styret velges av Årsmøtet og består av 5 til 7 styremedlemmer, inklusive styreleder.
Styret velger etter Årsmøtet selv styreleder og nestleder blant styremedlemmene i konstituerende styremøte.
Styreleder og nestleder kan gjenvelges.
Styrets viktigste oppgave er å beslutte tiltak for å tilfredsstille NfNs hovedformål og å organisere nettverkets felles aktiviteter slik at besluttede tiltak kan oppnås.
Til å gjennomføre aktivitetsplanene gjør styret avtaler med honorerte sekretariatfunksjoner.
Kapasitet og kompetanse skal til enhver tid være tilpasset løpende oppgaver og arbeidsvolum.

Årsmøte
Årsmøte avholdes i første kvartal, så tidlig som praktisk mulig.
På årsmøtet har hver medlemsbedrift en stemme.
Enkeltpersoner som er innvilget medlemskap har ikke stemmerett.
Kun representant for medlemsbedrift kan velges som styremedlem.
Årsmøtet godkjenner Styrets Årsberetning, inklusive forrige års regnskap og beslutter medlemskontingent og sekretariatshonorarer samt neste års budsjett.
Årsmøtet velger styremedlemmer med funksjonstid på 2 år.
Styremedlemmer kan gjenvelges.
Årsmøtet velger hvert år valgkomite og revisor. Valgkomiteen skal bestå av 3 personer.

Økonomi
NfNs inntekter baserer seg på medlemskontingenter.
Medlemskontingenten skal dekke foreningens kostnader og baseres på ”non-profit”.
Det enkelte medlem dekker selv sine kostnader ved deltagelse i nettverkssamarbeidet.

Etikk
Medlemmene og deres representanter er forpliktet til å følge nettverkets ”Etiske regler for bruk av informasjon og nøkkeltall” .

Statutter vedtatt på NfNs Årsmøte 6. mars 2018.

MEDLEMMER I NORSK NETTVERK FOR NÆRINGSEIENDOM
Norske Shell U&P
Bane NOR EIendom
DSS
DNV GL
DNB
Equinor
Halliburton
Siemens AS

Aker Solutions
Norges Bank
Norsk Hydro 
NRK
NTNU
Phillips Petroleum Co.
SAS FM
Gjensidige Forsikring ASA

Schlumberger O S
St Olavs Hospital
Nordea Bank ASA
Statsbygg
Telenor Eiendom
SpareBank 1 Gruppen
Diakonhjemmet
Sykehuspartner
Skatteetaten

Arbeids- og velferdsdirektoratet
Handelshøyskolen BI
Statens vegvesen, Vegdirektoratet
Asker Kommune Eiendomsforvaltningen
Sparebank 1 Kvartalet
Oslo Universitetssykehus
Akershus Universitetssykehus
Universitetssykehuset i Nord-Norge
Helse Nord-Trøndelag HF

Helse Bergen HF
If Skadeforsikring NUF
Sykehusbygg HF
Sykehuset Østfold
Sykehuset Innlandet HF
Forsvarsbygg Utleie
Røyken Eiendom
Politiets Fellestjenester
Vestre Viken HF